Coach4you Wageningen

coach1_150_113
Het project

Niet voor ieder kind verloopt de overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs even gemakkelijk. Kinderen die naar verwachting problemen zullen ondervinden tijdens de overgang van het ene schooltype naar het andere kunnen worden begeleid door een coach van het project Coach4you van Gilde Wageningen.
Dit project heeft tot doel vroegtijdige schoolverlating te voorkomen.

Werkwijze

De docent van de basisschool of de interne begeleider (I.B.er) bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor deelname aan het project, bespreekt dat met de leerling en de ouders/verzorgers en meldt de leerling aan bij het projectteam van Coach4you.
Hierna vindt, met de leerling en de ouders/verzorgers, een intakegesprek plaats. Op basis van dit gesprek wordt bepaald of de leerling mee kan doen met het project.
Een positieve inzet van alle betrokkenen is een voorwaarde voor deelname.
Vervolgens wordt een gesprek tussen leerling, ouders/verzorgers en een coach tot stand gebracht. Indien alle betrokken partijen samen verder willen, wordt de koppeling bekrachtigd.
De koppeling vindt plaats in de tweede helft van het laatste leerjaar (groep 8) van de basisschool. De eerste maanden van het contact worden gebruikt om elkaar te leren kennen en een basis van vertrouwen op te bouwen.
De coach komt gedurende het gehele eerste schooljaar van het middelbaar onderwijs wekelijks 1 tot 1,5 uur bij de leerling thuis. Er dient daarbij ook minimaal één van de ouders/verzorgers in huis aanwezig te zijn.
Tijdens deze bezoeken:

  • heeft de coach aandacht voor de aanpak, planning, overhoren van het huiswerk. De coach gaat mee naar de bibliotheek voor informatie of biedt hulp bij het verkrijgen van informatie via internet;
  • worden vragen of problemen die over school spelen besproken en wordt de leerling ondersteund bij het oplossen daarvan;
  • worden de ouders/verzorgers geïnformeerd over de gang van zaken op school;
  • worden de ouders/verzorgers gestimuleerd om naar ouderavonden te gaan; desgewenst gaat de coach met hen mee.

In 2008 werd dit project met vijf coaches gestart. In het schooljaar 2014-2015 begeleiden 15 coaches evenzoveel brugklasleerlingen.

Het Wageningse Coach4you-projectteam roept iedereen die dit project een goed hart toedraagt, zich als coach te melden.

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij de contactpersoon.